Celoživotné vzdelávanie ako nástroj uplatniteľnostiZváračská škola SSOŠH ŽP realizuje projekt ZVÁRAČ podľa akreditovaného vzdelávacieho programu pre 22 dospelých účastníkov kurzu v rámci celoživotného vzdelávania v troch moduloch:

    Modul 1: Zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou Z-E1 v rozsahu 168 hodín
    Modul 2: Zváranie v ochrannej atmosfére taviacou elektródou Z-M1 v rozsahu 152 hodín
    Modul 3: Zváranie plameňom Z-G1 v rozsahu 195 hodín

Vzdelávací program je zostavený do modulovej štruktúry a účastník môže absolvovať vybraný modul. Je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti zvárača. Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program
zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti v uvedenej oblasti.

Charakteristika projektu ZVÁRAČ:
Operačný program:Vzdelávanie
Prioritná os:2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ
Opatrenie:2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Prijímateľ:Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29
Názov projektu:Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce
Kód ITMS projektu:26120130024
Aktivita:1.1 Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania
Názov modulového vzdelávacieho programu:ZVÁRAČ
Číslo školiacej skupiny:6
Miesto konania:Zváračská škola SSOSH ŽP
Dátum konania17.8.2015 – 29.10.2015
Organizačná forma vzdelávaniaPrezenčná
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti zvárača
Metódy vzdelávaniaPrednáška, výklad, praktický výcvik
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná:
  • bezpečnostné ustanovenia pre zváranie príslušnou metódou zvárania, plyny používané pri zváraní, základy elektrotechniky, zariadenia na zváranie, ocele pre zváranie, zváracie materiály, technológia zvárania, normy a predpisy, deformácie a napätia, chyby a skúšky zvarových spojov,
Absolvent modulu vie:
  • zvárať v rozsahu základného kurzu zvárania
Požadované vstupné vzdelanieStredoškolské vzdelanie, vek 18 rokov a dobrý zdravotný stav
Forma záverečnej skúškyTeoretická časť – písomný test,
Praktická časť – vyhotovenie tupých a kútových zvarov v polohe vodorovnej a zvislej

Ing.Peter Mlynarčík
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

zvarac1zvarac2zvarac_cvanu3


Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826002, 794939