Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre hutníctvo, strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle pri SSOŽH ŽP

V súlade so zákonom č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave škola splnila požiadavky na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) a to:
 1. spolupracuje s príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou,
 2. má moderné technologické zariadenia, ktoré nie sú súčasťou normatívu priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti,
 3. poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností.

Na základe kontroly odbornej komisie Republiková únia zamestnávateľov v Bratislave vydala rozhodnutie o pôsobení SSOŠH ŽP ako COVP pre hutníctvo od 23.10.2014 a Slovenská obchodná a priemyselná komora v Bratislave pre strojárstvo a elektrotechniku od 1.12.2014 na obdobie piatich rokov. COVP zastupuje štatutárny zástupca školy.

Hlavným cieľom COVP je poskytovanie žiakom školy odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností, ktorých súbor a štruktúru sa vytvára na základe požiadaviek zamestnávateľa.

Hlavné úlohy COVP:
 1. odborné vzdelávanie a príprava žiakov na výkon daného povolania a odborných činností v strednej odbornej škole s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce,
 2. realizácia ďalšieho odborného vzdelávania pedagogických zamestnancov,
 3. tvorba a realizácia nových školských vzdelávacích programov, inovácie obsahu vzdelávacích programov,
 4. medzinárodná spolupráca v oblasti odborného vzdelávania,
 5. poradenské a servisné služby profesijného zamerania,
 6. tvorba a spolutvorba odborných učebných textov,
 7. spolupráca so základnými školami v oblasti propagácie odborného vzdelávania a prípravy a uplatnenia sa absolventov na trhu práce a osvetová činnosť,
 8. spolupráca so zamestnávateľom na ukončovaní štúdia a skúškach,
 9. motivovanie a oceňovanie žiakov,
 10. prezentácia odborných zručnosti a tvorivosti žiakov a pedagogických zamestnancov školy,
 11. realizácia celoživotného vzdelávania
Snahou školy je priviesť školu pôsobiacu ako Centrum OVP ku komplexnej kvalite v sektore stredoškolského odborného vzdelávania a sprostredkovať všetkým pocit úspechu z výnimočnosti. Museli sme preukázať splnenie hodnotiacich štandardov COVP, čo je zamestnávateľmi požadovaná a záväzná charakteristika kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností pôsobenia školy. Je to miera, kedy je možné vzdelávací výkon školy označiť za vzorový a označiť školu za Centrum odborného vzdelávania prípravy.
Súčasťou COVP sú odborné učebne a dielne, ktoré ponúkajú vzdelanie pre žiakov aj pre celoživotné vzdelávanie dospelých v týchto oblastiach:
      • odborná učebňa hutníctva - výroba materiálov, ich vlastnosti, použitie v praxi
      • odborná učebňa strojárstva - konštrukcia strojov, funkcia komponentov, montáž a demontáž strojov
      • odborná učebňa CNC strojov - programovanie, riadiace systémy, obrábanie kovov
      • odborná učebňa mechatroniky - pneumatika, elektropneumatika, hydraulika, elektrohydraulika, senzorika
      • odborná učebňa automatizácie - elektronika, PLC automaty, logické obvody, regulátory, mikropočítače, robotizácia
      • odborná učebňa metrológie - kontrola a meranie rozmerov, kontrola vlastností materiálov
      • dielne - pre ručné spracovanie kovov, kovanie, zváranie, strojové obrábanie sústružením, frézovaním, vŕtaním, brúsením, výroba a osadzovanie plošných spojov, elektrotechnické inštalácie, elektrotechnické meranie

Zriadením COVP sme preukázali kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, čo je kľúčovým pre uplatnenie sa absolventov odborného vzdelávania v praxi. Požadované vedomosti a zručnosti absolventov odborného vzdelávania, súlad obsahu vzdelávania s praxou a s požiadavkami zamestnávateľov sú rozhodujúce nástroje zodpovedajúce rýchlo sa meniacim sa potrebám a očakávaniam občanov a zamestnávateľských subjektov.

Škola je nadštandardne vybavená a v súčasnosti poskytuje vynikajúce materiálno-technické podmienky pre teoretické a praktické vyučovanie. Škola má dlhodobú spoluprácu so strategickým zamestnávateľom Železiarňami Podbrezová, a.s. a absolventi školy majú garanciu zamestnania.
Ing. Peter Mlynarčík
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

ele_05htnik_01strojar_0


Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826031, 794939