Hutník operátor 

Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP
 • 22 H U T N Í C T V O
Kód a názov študijného odboru
 • 2262 K hutník operátor
Stupeň vzdelania
 • úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia
 • 4 roky
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
 • ukončené nižšie stredné všeobecné vzdelanie
 • preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania
 • dobrý zdravotný stav
Spôsob ukončenia štúdia
 • maturitná skúška
Doklady o získanom stupni vzdelania
 • vysvedčenie o maturitnej skúške,
 • dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
Doklady o získanej kvalifikácií
 • vysvedčenie o maturitnej skúške,
 • dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
 • výučný list
Forma štúdia
 • denná
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
 • Najmä v hutníckych prevádzkach na výkon činností vysokokvalifikovaného pracovníka v oblasti hutníckej výroby a technických rezortov, ktoré používajú kovové materiály a technológie spojené so zušľachťovaním ich vlastností.
Možnosti ďalšieho štúdia
 • vysokoškolské štúdium najmä technického smeru
 • pomaturitné štúdium


Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826027, 794939