Organizácia školského roka

ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE
Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok).
Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:
 1. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
 2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

PRÁZDNINY

PRÁZDNINY
Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné27. október 2017(piatok)30. október – 31. október 20172. november 2017(štvrtok)
Vianočné22. december 2017 (piatok)23. december 2017 - 5. január 20188. január 2018 (pondelok)
Polročné1. február 2018 (štvrtok)2. február 2018 (piatok)5. február 2018 (pondelok)
Jarné16. február 2018 (piatok)19. február – 23. február 201826. február 2018 (pondelok)
Veľkonočné28. marec 2018 (streda)29. marec – 3. apríl 20184. apríl 2018 (streda)
Letné29. jún 2018 (piatok)2. júl – 31. august 20183. september 2018 (pondelok)

ZASADNUTIA PEDAGOGICKÝCH RÁD

  DÁTUM
  OBSAH PEDAGOGICKEJ RADY
  28. 08. 2017 /pondelok/
schválenie plánu práce školy na školský rok 2017/18
  14. 11. 2017 /utorok/
priebežná klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roku 2017/18
  25. 01. 2018 /štvrtok/
klasifikačná porada za 1. polrok šk. r. 2017/18; určenie formy, rozsahu a obsahu prijímacích skúšok do ISCED 3A; určenie kritérií na PS do ISCED 3C
  06. 02. 2018 /utorok/
vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v 1.polroku šk. r. 2017/18
  23. 03. 2018 /piatok/
slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov
  17. 04. 2018 /utorok/
priebežná klasifikačná porada za 3. štvrťrok školského roku 2017/18
  10. 05. 2018 /štvrtok/
klasifikácia za 2. polrok končiacich maturitných tried IV.A, IV.B, IV.C, V.C, II.D /návrh plánu výkonov pre šk. r. 2019/20/
  26. 06. 2018 /utorok/
klasifikačná porada za 2. polrok šk. r. 2017/18
  04. 07. 2018 /streda/
vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v šk. r. 2017/18; návrh plánu práce školy pre šk. r. 2018/19
  28. 08. 2018 /utorok/
schválenie plánu práce školy na školský rok 2018/19


VYDANIE VYSVEDČENÍ
 1. Stredná škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31. január 2018 - streda) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.
 2. V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky. Za 2. polrok 29. júna 2018 (piatok).
 3. V končiacich ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej skúšky - 11. 5. 2018 (piatok).

ČASOVÝ HARMONOGRAM RODIČOVSKÝCH AKTÍVOV
 1. Plenárne zasadnutie - 26. 9. 2017 (utorok) o 14:30 hod v klubovni školy, po plenárnom zasadnutí sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach.
 2. Triedne aktívy – 21. 11. 2017 (utorok), 16. 1. 2018 (utorok), 24. 4. 2018 (utorok).
 3. Triedny aktív – 1 krát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa.

TERMÍNY KONANIA MATURITNÝCH SKÚŠOK
1. Opravná maturitná skúška
Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/18 v dňoch:
  5. september 2017 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
  6. september 2017 (streda) – v predmetoch anglický, nemecký a ruský jazyk
  7. september 2017 (štvrtok) – v predmete matematika
  Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky - 12. septembra 2017 /utorok/.

  2. Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2017.
  3. Riadny termín maturitnej skúšky
  Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/18 v dňoch:
   13. marca 2018 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
   14. marca 2018 (streda) – v predmetoch anglický, nemecký a ruský jazyk
   15. marca 2018 (štvrtok) – v predmete matematika

  Praktická časť odbornej zložky:
   2262 K hutník operátor - 16.- 17. 4. 2018
   2262 N hutník operátor – 2.- 3. 5. 2018
   2413 K mechanik strojov a zariadení – 18. -19. 4. 2018
   2679 K mechanik mechatronik (4-ročné štúdium) – 16.- 17. 4. 2018
   2679 K mechanik mechatronik (5-ročné štúdium) – 18.- 19. 4. 2018

  Klasifikačná porada pre maturitné triedy IV.A, IV.B, IV.C, V.C , II.D - 10. mája 2018 (štvrtok).
  Posledné zvonenie - 11. mája 2018 (piatok, dátum vydania vysvedčenia).
  Príprava žiakov na maturitnú skúšku (text do triednej knihy) od 14. mája do 18. mája 2018.
  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v týždni od:
   21. mája do 25. mája 2018
   28. mája do 31.mája 2018
  Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení – 1. júna 2018.
  Termín predloženia tém odborných zložiek MS príslušnej stavovskej organizácii alebo profesijnej organizácii na vyjadrenie najneskôr do 7. apríla 2018.
   1. Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 10. apríla – 13. apríla 2018. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2018.
   2. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.
   3. Od 1. septembra 2018 nadobudne účinnosť nové znenie vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, na základe ktorého dochádza ku zmene spôsobu testovania externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Externou časťou maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa budú overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste podobne ako v cudzom jazyku. Z vyššie uvedeného dôvodu sa v apríli 2018 uskutoční generálna skúška EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Testovanie sa uskutoční na vzorke žiakov.
   4. Na vybraných stredných školách sa počas septembra, októbra a novembra 2017 a počas januára a februára 2018 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.
   5. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2017/2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

   PRIJÍMACIE SKÚŠKY
   Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Tieto údaje zverejní:
   a) do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
   b) do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.
   Uchádzač podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu:
   a) do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
   b) do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.

   Termíny prijímacích skúšok:
   Na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania : 27. 3. 2018 (utorok)
   Zápis prijatých uchádzačov: 28.3.2018 (streda)
   Z profilových predmetov: 1. termín 14. 5. 2018 (pondelok), 2. termín 17. 5. 2018 (štvrtok).
   Zápis prijatých uchádzačov: 18.5.2018 (piatok).


   Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

   Prístupov na stránku: 826009, 794939