Rozvoj stredného odborného vzdelávania

.
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia


Podpora duálneho vzdelávania v národnom projekte

Strategickým cieľom národného projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“, do ktorého sa zapojila Súkromná Stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová (SSOŠH ŽP), spolu so zriaďovateľom školy Železiarňami Podbrezová, a.s. (ŽP a.s.), je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách vo vybraných skupinách odborov. Súčasťou projektu sú pilotné aktivity v rámci obsahovej prestavby vzdelávania, a to na základe zapojenia zástupcov profesijných a stavovských organizácií do jednotlivých procesov ovplyvňujúcich zameranie jednotlivých odborov.

V rámci projektu škola overuje duálny systém vzdelávania, v ktorom je úzko prepojený zamestnávateľ so školou. Pre potreby národného projektu je v pláne duálny systém využívať pilotne. Škola overuje spoluprácu so zamestnávateľom a to pri:

špecializácií školy;

• úpravách školských vzdelávacích programov;

• zabezpečení praktického vyučovania v priestoroch zamestnávateľa;

• zabezpečení propagácií odborov pri nábore žiakov na základných školách;

• zabezpečení stáži pedagogických pracovníkov;

• spolufinancovaní vybavenia a chodu školy vrátane lízingu zariadenia a vybavenia;

• príprave a realizácií overovania ukončovania štúdia;

• zavedení kariérneho poradenstva;

• spolupráci stavovskej organizácie, zamestnávateľa a školy.

Odborný výcvik priamo u zamestnávateľa a garantované zamestnanie po úspešnom absolvovaní štúdia, to poskytuje svojim žiakom SSOŠH ŽP a ŽP a.s. Spoločnosť vďaka takémuto ojedinelému systému môže prispôsobovať vyučovací proces potrebám praxe.


Do prvého ročníka v školskom roku 2014/2015 nastúpilo do SSOŠH ŽP 82 žiakov, a to do odborov hutník - operátor (24), mechanik strojov a zariadení (24), mechanik - mechatronik (20) a obrábač kovov(14).

Do nového školského roka škola revidovala školské vzdelávacie programy, v ktorých navýšili počet hodín odborného výcviku počas overovania duálneho systému vzdelávania a zapracovali nové informácie z technológie výroby podľa požiadaviek ŽP a. s. tak, aby absolventi školy boli kvalitne pripravení na prácu v materskej firme, pre ktorú sa pripravujú.


Ing. Peter Mlynarčík - odborný zamestnanec centra odborného vzdelávania a prípravy
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

ele_03hutnik_02strojar_02


Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826040, 794939