Duálne vzdelávanie

Oznámenie
o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania


Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch

  • - zamestnávateľa Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová časti 2. ročníka a v 3. a 4. ročníku,
  • - v dielňach Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová v 1. ročníku a časti 2. ročníka.

Praktické vyučovanie študijných odborov bude zamestnávateľ poskytovať od pondelka do piatka každý druhý kalendárny týždeň v 1. ročníku v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod, v 2. až 4. ročníku pre plnoletých žiakov od 6:00 hod. do 13:00 hod. podľa rozvrhu vyučovania určeného školou. Praktické vyučovanie učebných odborov bude zamestnávateľ poskytovať od pondelka do pondelka každý druhý kalendárny týždeň v 1. ročníku v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod., v 2. a 3 ročníku pre plnoletých žiakov od 6:00 hod. do 13:00 hod. podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.
Praktické vyučovanie neplnoletých žiakov sa začína od 7:00 hod. do 14:00 hod.

Teoretické vyučovanie bude poskytované v Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová podľa rozvrhu vyučovania určeného školou. Pre študijné odbory ho bude škola poskytovať od pondelka do piatka každý druhý kalendárny týždeň a pre učebné odbory od utorka do piatka každý druhý kalendárny týždeň.

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v doleuvedených učebných a študijných odboroch štúdia.
Absolvent úspešným absolvovaním 3-ročného učebného odboru štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.
Absolvent úspešným absolvovaním 4-ročného študijného odboru štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

4-ročný študijný odbor
Kód odboru štúdia
Názov odboru štúdia
Pracovná činnosť absolventa školy
2262 K
hutník operátor
obsluha a údržba technologických zariadení oceliarne pri odlievaní kovov, valcovne rúr a ťahárne rúr pri tvárnení a tepelnom spracovaní kovov. Kontrola rozmerov a tvarov výrobkov, hospodárna manipulácia so surovinami a materiálmi.
2413 K
mechanik strojov
a zariadení
obsluha, diagnostika a odstraňovanie porúch na klasických a programovaných strojoch a zariadení, ich nastavovanie a funkčná kontrola mechanických, pneumatických a hydraulických častí zariadení.
2679 K
mechanik mechatronik
kontrola, nastavovanie a opravy elektrických rozvodov, elektrických pohonov, riadiacej elektroniky, pneumatických a hydraulických častí zariadení. Práca s automatizovanými výrobnými systémami, programovanie robotov. Údržba a oprava strojov, prístrojov, zariadení, robotov a dopravníkových systémov.
2697 K
mechanik elektrotechnik
projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž a údržba elektrotechnických inštalácií a elektrických a elektropneumatických a elektrohydraulických zariadení.

3-ročný učebný odbor
Kód odboru štúdia
Názov odboru štúdia
Pracovná činnosť absolventa školy
2433 H
obrábač kovov
nastavenie a obsluha obrábacích strojov a zariadení vrátane strojov s počítačovým číslicovým riadením
2466 H 02
mechanik opravár - stroje a zariadenia
údržba a opravy strojov a zariadení, inštalácia a nastavenie strojov po opravách
2483 H 11
elektromechanik -silnoprúdová technika
montáž, inštalácia, oživovanie, meranie a skúšanie elektrických obvodov, prístrojov, strojov a zariadení

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:
- osobné ochranné pracovné prostriedky podľa smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov v SSOŠH ŽP v súlade so zákonníkom práce a predpismi upravujúcimi ochranu zdravia pri práci,

- posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti, ak sa na výkon praktického vyučovania toto posúdenie vyžaduje,

- stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa 0,90 €/1 obed,

- úhrada nákladov na ošatenie počas teoretického vyučovania každý rok počas celého štúdia (pánsky oblek - sako a 2 nohavíc, 2 pánske košele, sveter, kravata),

- úhrada nákladov za 24 hodinové úrazové poistenie,

- študentská karta zliav ISIC.

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:
- podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve,
- odmenu za produktívnu prácu je pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinovanú v učebnej zmluve.

Poskytovanie finančného zabezpečenia je upravené Vnútorným predpisom pre finančné zabezpečenie žiakov SSOŠH ŽP.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
- hodnotenia študijných výsledkov za 8. až 9. ročník ZŠ,
- talentových skúšok pre športovcov (všeobecný a špeciálny pohybový test pre športy futbal, ľadový hokej, cyklistika).

Ďalšie informácie určené zamestnávateľom

Uzatvorenie učebnej zmluvy medzi ŽP a.s. a žiakom prinesie zamestnávateľovi kvalifikovanú pracovnú silu a žiakovi súbor benefitov, ako napríklad:
- odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov,
- prípravu na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa,
- získavanie pracovných návykov počas štúdia,
- príležitosť uzatvoriť pracovnú zmluvu na obdobie letných prázdnin a touto formou si zarobiť a zapojiť sa do pracovného procesu rovnako ako „kmeňový“ zamestnanec
- možnosť začleniť sa do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa,
- konkurenčnú výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce skrátením adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru,
- pracovné miesto po úspešnom ukončení štúdia, zodpovedajúce získanému vzdelaniu.


V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte na:

JUDr. Radim Kochan, PhD., vedúci personálneho odboru ŽP a.s.
Tel. č. : 048/645 2800
E-mail: kochan@zelpo.sk

Ing. Ivan Majer, riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová
Tel. č.: 048/6712725
E-mail: ssosh@ssosh.sk

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.


Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 826024, 794939